Phát triển quan sát

Nhóm những cuốn tranh truyện có hình vẽ chi tiết tỉ mỉ, nhân vật đặc trưng xuất hiện, để bé quan sát, tìm kiếm và nhận diện.