Phát triển sáng tạo

Nhóm những cuốn tranh truyện có hình vẽ, nội dung xây dựng hướng suy nghĩ mở, để bé phát huy tối đa trí tưởng tượng của mình.